Documenten en Actes

13 mei 1335

Oudst bekende pachtcontract over de molen van Opwetten met Gosewinus van Dieteren (ook wel Gosewinus van Moedel genoemd).
Latijn

Plakaat van Karel V

Betreffende de regeling van de waterhoogten in de rivieren AA en Dommel 10 april 1545

Item dat den pegel van den molen te Wetten toebehorende soe wij verstaen Peeterens Keijsers, sal gestelt worden twe voeten ende eenen duijm boven de waterplate soe die laach op den XII augusti lestleden dat die visitatie bij onse gecommitteerde aldaer gedaen is geweest.
Ende dat die waterberders van den molen ende sluijsen daer nae sullen worden genedert.
Ende om voorder te versiern op alle beshedicheijt die welcke bij naestelijcken grooten regen ende opwaetere soude moghen geschien voor ende ontrent der sluijsen gemaeckt wordne eenen van der hooghden van den voorsegde pegel, ende van der wijden van XIJ voeten ten minsten.

1608

Pachtcontract uit het Latijn in het Nederlands vertaald voor de molenaar.

Copeye over geset uijt latijn

    Domicellus Johannes heere van meijen [Meijel] ende van mierlo, den
    watermeeulen van wetten staende inde parochie van nunen
    te samen mette vischrechten ende alleenigelijcken toe behoorten van den
    selven meulen op wat plaetse die gestaen of gelegen sijn
    gelijck hij seijde heeft gegeven tot eenen Jaerlijcken ende erffelijcken
    pacht aen hendrick genoemt selen sone van geraerdt genselen (geuselen?)
    van helmont van den selven hendrick metten erff reght
    te hebben ende te besitten voor de gront chijnssen ijaerlijcx
    voortaen van reghts wegen te vergelden gelijck hij seijde te
    geven ende te betalen van den genoempden hendrick alle Jaer erffe-
    lijck ten termijnen ende ter plaetse tot dien behoorende en gewoonete-
    lijck sijnde ende voor eene Jaerlijcken ende erffelijcken paght van
    sestien mudde rogge mate van nuenen te geven ende te betalen
    Aen den voornoempden Domicellus Johannes van hendrick voorn[oemt]
    Alle Jaer erffelijck op den festdagh van onser liever vrouwe lichtemisse
    ende in wetten te leveren en vreij te vergelden uijt den voorschr[even]
    meeulen vischrechten ende toebehoorten voornoemt belovende
    die voornoemde Domicellus Johan[n]es als schuldenaer prinsipael op
    sijnen persoon ende alle sijne goederen die hij tegenwoordigh heeft
    en naermaels hebben en besitten sal dat hij den voors[chreven] hendrick …? (stukje ontbreekt!)
    vanden meeulen vischrechten ende toebehoorten voorn[oemt] voorde
    voorschreven chijnse en pachten schuldige ende reghte sal doen
    warantschap ende dat hij alle anderen comme[ren] ende calangie
    ende aentael inden voorn[oemde] molen vischrechten ende toebehoorten
    weese[n]den den voors[chreven] hendrick aff sal doen geheelijck des den genoempde
    hendrick weder heeft gelooft dat hij sal geven en betalen aen den
    voorgen[oemde] Domicelles Johannes den voorn[oemde] paght van sestien
    mudden roggen mate voornoemt alle Jaer erff[el]ijck den termijn
    ende plaetse van betaelen voorn[noemt] uijt den molem vischreghten
    en toe behoorten voorn[oemt] getuijgen hebben hier over geweest
    scheepenen in s'hertogenbossche nicolaus Spirincx en gerardt
    van berckel gegeven den negentiende dagh Julij int Jaer ons heeren
    1453

[hertaling door Piet Lemmers 2013]

1722

Berekeningen met betrekking tot de aankoop van de molen door molenaar Dirk (Theodorus) Sengers

1704 - 1726

Aankoop van de molen
Molenaar Theodorus Sengers (Dirk) komt in het bezit van de molen.

1765

1774

10 november 1764
In de nacht van 10 op 11 november 1764 brandde de waterkoren en oliemolen met de daarbij staande boerenwoning, schuur en stalling opnieuw af. De molens worden herbouwd zoals ze nu bestaan.

1774

achterkant

1774

1803 - 1809

Waardering van de molen

1808 Notificatie

1809

1826

1834

Envelop voorzijde

1834

Envelop achterzijde

1855

1855

1867

Afkoop van het tiendrecht.

1867

Afkoop van het tiendrecht. (achterkant)

13 mei 1879

Gerardus van Hoorn krijgt verbaal voor te hoog stuwen en vraagt clementie bij Koning Willem III

13 mei 1879

Gerardus van Hoorn krijgt verbaal voor te hoog stuwen en vraagt clementie bij Koning Willem III

1879

Reactie van Koning Willem III

1880 Russisch aandeel

1910

Gebroeders Arnoldus en Egidius Van Hoorn voeren de leerlooierij.
Kladbrief met het commentaar op het verhogen van het waterpeil.

1910

1910

1911

1916

Boete over niet betaalde successierechten.

1916

Boete over niet betaalde successierechten. (achterkant)


Contact the webmasterCopyright © 2013 All rights reserved.Updated:  Saturday, February 22, 2020